Hukuk Fakültesi
Telefon : 0216 333 30 30
E-Posta : akkanat@tau.edu.tr

Halil Akkanat 1966 yılında Besni/Adıyaman’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin’de tamamlayıp 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. 4 yıllık üniversite eğitimi sonrasında Mersin Barosu nezdinde avukatlık stajına başlayıp Aralık 1990’da stajını tamamladı. Bu arada hem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nezdinde özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine başladı, hem de hakimlik sınavına girdi. Aralık 1990’da hakimlik stajına başladı. Hakimlik stajı devam ederken İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı nezdinde açılan araştırma görevlisi sınavına girdi ve Temmuz 1992’de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Prof. Dr. Kemal Oğuzman danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans eğitimini “Alacaklı Temerrüdü Dışında Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilemediği Başlıca Durumlar ve Sonuçları” başlıklı yüksek lisans tezi ile 1994 yılında tamamlayıp, 6 ay süre ile Heidelberg/Almanya’da dil kursuna katıldı. 1994 yılında başladığı doktora eğitimini, Prof. Dr. Şener Akyol danışmanlığında hazırladığı “Taşeronluk Sözleşmesi” başlıklı tezi ile 2000 yılında tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. Doktora eğitimi esnasında DAAD bursu ile Heidelberg-Mannheim-Hamburg üniversitelerinde bilimsel araştırmalar yaptı.

2005 yılında “Ölümün Özel Hukuk İlişkileri Üzerindeki Etkisi” başlıklı tez ile doçentlik başvurusu yaparak “Medeni Hukuk Doçenti” ünvanını aldı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı görevine atandı. 2011 yılında yine “İyiniyetin Korunması” başlıklı profesörlük takdim tezini hazırladı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na profesör olarak ataması yapıldı. Nisan 2011’de Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlık görevine, Aralık 2012’de ise Türk-Alman Üniversitesi rektör vekilliği görevine atandı.

Akademik hayatı içerisinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nezdinde lisans düzeyinde Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Tıp Hukuku, Toprak Hukuku dersleri verdi; yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise “İyiniyetin Korunması”, “Milletlerarası Menkul Mal Satım Sözleşmesi”, “Kira Sözleşmesi”, “Eser Sözleşmesi” alanlarında seminerler yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi nezdinde Borçlar Hukuku dersleri verdi.

KİTAPLAR:

1. Akkanat, H.: “Alacaklı temerrüdü dışında alacaklı yüzünden borcun ifa edilemediği başlıca durumlar ve sonuçları”, İstanbul 1996.

2. Akkanat, H.: “Taşeronluk sözleşmesi”, İstanbul 2000.

3. Akkanat, H.: “Ölümün özel hukuk ilişkilerine etkisi”, İstanbul 2004.

4. Akkanat, H.: Hukuk ve Devlet Felsefesi, Antik Yunan Düşünürlerinin Devlet Hakkındaki Görüşleri, İstanbul 2004. (Prof. Dr. Klaus Adomeit’e ait “Rechts- und Staatsphilosophie” isimli eserinin Türkçe’ye çevirisi).

5. Akkanat, H.: Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması, İstanbul 2010.

MAKALELER:

1. Akkanat, H.: „Gefahrtragung beim internationalen Versendungskauf nach UN-Kaufrecht“, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Volume: 35 No.: 52, İstanbul 2003, Sh. 269-281.

2. Akkanat, H.: “Taşınmaz mülkiyetinin olağan zamanaşımı yoluyla kazanılması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXII, Sayı: 1-2, İstanbul 2004, sh. 317-332.

3. Akkanat, H.: “Adi ortaklıktan “haklı sebeple ihraç” mümkün müdür?”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXII, Sayı: 1-2, İstanbul 2004, sh. 333-350.

4. Akkanat, H.: „Kefaletin Fer’iliği ilkesi ve banka kredi sözleşmeleri“, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu’na Armağan, İstanbul 2004, sh. 275-290.

5. Akkanat, H.: „İfada gecikme ve borçlu temerrüdü“, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2000, Sh. 1-49.

6. Akkanat, H.: „Taşeronun iş sahibine karşı haksız fiil sorumluluğu“, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 19-20, Sayı 1-2, 1999-2000, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, Sh. 1-10.

7. Akkanat, H.: „Gerçek Factoring sözleşmesi“, Prof. Dr. Ömer Teoman’a Armağan, İstanbul 2002, C. II, Sh. 889-911.

8. Akkanat, H.: „El yazılı vasiyetname metninin özellikleri“, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. yaş günü armağanı, İstanbul 2001, C. II, Sh. 799-816.

9. Akkanat, H./Aydıncık, Ş.: İsviçre Federal Mahkemesi’nin „Grup şirketleri bağlamında culpa in contrahendo sorumluluğa ilişkin bir kararı, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 3, Nisan 2005, sh. 218-222.

10. Akkanat, H.: „Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Görünüm Tarzları ve Sorumluluk Düzeni“, Prof. Dr. Özel Seliçi’ye Armağan, İstanbul 2006, Sh. 25-40.

11. Akkanat, H.: Şekle aykırılığın olumsuz sonuçlarının MK m. 2 hükmü aracılığı ile aşılması: Örnek bir Yargıtay kararı ve değerlendirmesi, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul 2007, C. II, sh. 1655-1668.

12. Akkanat, H.: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Fazla İnşaat, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, sh. 63-76.

13. Akkanat, H.: Tapu Tahsis Belgesinden Kaynaklanan Hukukî Sorunlar, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul 2009, C. I, sh. 233-250.

14. Akkanat, H.: Grundlegende Prinzipien bei der Scheidung im Einvernehmen im Rahmen der Durchführung des Türkischen Revisionsgerichts, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Volume: 35 No.: 52, İstanbul 2003, Sh. 269-281.

15. Akkanat, H.: Temsilci Aracılığı İle Kefalet Sözleşmesi Akdedilebilir mi?, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010.

16. Akkanat, H.: Ayıba karşı tekeffül sorumluluğu ile sözleşmeye aykırılık arasındaki ilişki, Prof. Dr. Sacit Adalı’ya 65. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2010, sh. 60-69.

17. Akkanat, H.: „Boşanma hukukunda ne değişti“, Hukuki Perspektifler Dergisi Sayı 1, Yaz 2004, sh. 52-57.

18. Akkanat, H.: „Yasal mal rejimi değişikliğine eleştirel bir yaklaşım“, Hukuki Perspektifler Dergisi Sayı 1, Yaz 2004, sh. 54-57.

19. Akkanat, H.: “4389 sayılı Bankalar Kanunu m. 15/VII-b hükmünün anlamı ve uygulama alanı”, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul 2011.

20. Akkanat, H.: “4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 15. maddesi hakkında”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013.