Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Adres : Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Şahinkaya Caddesi 86 34820 Beykoz, İstanbul
Telefon : 0216 333 33 64
E-Posta : alver@tau.edu.tr

Öğrenim Süreci

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler          

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi,Avrupa Topluluğu’nun Siyasi Yapısı           

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Radyo-Televizyon ve Sinema        

 

Misafir Araştırmacı ve Öğretim Üyeliği

Basın-Yayın ve İletişim Bilimleri Enstitüsü, Viyana Üniversitesi

İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Enstitüsü, Ilmenau Teknik Üniversitesi

İletişim Bilimi Enstitüsü, Salzburg Üniversitesi

 

İdari Görevler

Gazetecilik Bölüm Başkanı,   Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı,    Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Fakülte Kurulu Üyesi,            Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi         

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi,        Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi         

Dekan Yardımcısı,     Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi         

Senato Üyesi, Kocaeli Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi,    Kocaeli Üniversitesi  

Dekan, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi         

Vekil Dekan, Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi        

Senato Üyesi, Türk-Alman Üniversitesi       

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü  Başkanı,Türk-Alman Üniversitesi

Kültürlerarası Yönetim Programı, Anabilim Dalı Başkanı   

 

 

İletişim teorileri, yeni medya teknolojileri aracılığıyla iletişim, kültürlerarası iletişim, siyasal iletişim, medya pedagojisi.

 

Uluslararası Alanda Seçilmiş Yayınlar / Konferanslar

 

Alver, Füsun (2016). “Popular Culture Between Integration And Resistance In The Perspective Of Cultural Studies”. On Humanities and Social Sciences. Communication,Social Sciences,Arts. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag. s.15-20.

 

Alver, Füsun (2016). “Türkiye’de ve Almanya’da Kitle Medyası Alanının ve Yapılarının Karşılaştırmalı  Olarak  Analizi: Gazetecilik Meslek Kültürü ile Politika, Ekonomi  ve Kültürel Alanların Gerilimli Etkileşimi”.  Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016). Yıldız Teknik Üniversitesi ve Autónoma de Madrid Üniversitesi. Madrid. 19-22 Mayıs 2016. Proceedings Book. https://drive.google.com/open?id=0B0Xn5OoaYIBGcjhXZVlPVkpRUzQ. Hayrullah Kaya  (Editör). s.882-907.

 

Alver, Füsun (2016). “Eleştirel Eylem Teorisi, Sembolik Etkileşimcilik Ve Kültürel Çalışmalar Perspektifinden, Dijital Sosyal Ağların İletişim Pratiklerini Dönüştürme Ve Demokratikleştirme Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Deneme”. II. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi: Yeni Medya ve Görsel Kültür. Bildiri Kitabı. Akdeniz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Berlin Beucht Hochschule Medya ve Enformatik Bölümü. Antalya. 20-23 Nisan 2016. s.801-818.

 

Alver, Füsun; Çağlar, Şebnem (2015). “The Impact Of Symbolic Interactionism On Research Studies About Communicatıon Science”. International Conference for Social Sciences and Humanities. Las Vegas. 16-20 March. International Journal of Arts & Sciences.  CD-ROM. ISSN: 1944-6934: 08(07).s. 479–484. http://universitypublications.net/ijas/0807/html/toc.html.

 

Alver, Füsun (2014). "Politika, Ekonomi Ve Kitle Medyası Alanlarının Etkileşim Koordinatlarında, Doğanın Ve Toplumsal Yaşam Alanlarının Yıkımına Karşı Direncin Ya da Sessizliğin Yeniden Üreticisi Olarak Çevre Gazeteciliği", Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi, Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt I, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Matbaası. 23-24 Eylül 2014. s.425-452.

 

Alver Füsun (2014). “Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Türkiye’de İletişim Bilimi Araştırmaları: Benzerlikler ve Farklılıklar Temelinde İletişim Biliminin Kültürlerötesiliği”.  1. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Florida Uluslararası Üniversitesi Gazetecilik ve Kitle Medyası Okulu, Kocaeli, Volga Yayıncılık, 12- 15 Mayıs 2014. s. 70-107. 

 

Alver, Füsun; Turanlı, Ebru (2104). "İslam (Doğu) ile Hıristiyanlığın (Batı) Çatışmalı Karşılaşmasında Basının ve Elitlerin Düşman ve Dost Tasarımı". IV. Uluslararası İlişkiler (Uluslararası Güvenlik) Kongresi, Hasret Çomak; Ayşegül Gökalp Kutlu (der.), Uluslararası Güvenlik Kongresi Bildiriler Kitabı. Cilt III. Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Matbaası, 8-9 Ekim 2013. s. 1142-1218.  

 

Alver, Füsun; Çağlar, Şebnem (2013). “The Power Among Media Groups and its Effects on Journalism in Turkey”. GSTF Journal on Media & Communications. Singapore, Global Science and Technology Forum. Volume 1, Number 1. s.25-35.

 

Alver, Füsun (2013).  “Georg Simmel’de Biçimsel Sosyoloji Perspektifinden Para Ekonomisi İle Yaşam Tarzının Etkileşimi Ya da Tahakküm Ve Kültür Trajedisi”.  1.Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu. Bildiriler Kitabı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi. Antalya. 20-22 Kasım 2013. İletişim Ofset. s.197-210.

 

Alver, Füsun; Çağlar, Şebnem (2012). “Influence and pressure practices of politics and economy in Turkey on the field of Journalism and Journalism’s potential to counteract”. Annual International Conference Proceedings, Journalism & Mass Communications (JMComm 2012) 3rd-4th December 2012, Singapore, Published by Global Science & Technology Forum (GSTF). s.85-91.

 

Alver, Füsun (2012). “Ulus Ötesi Tasarlanmış Cemaat Olarak Ermeni Diasporasının Almanya’da Politik Halkla İlişkiler Çalışmaları Ve Geleneksel Ve Yeni Medyayı Politik Mücadelede Araçsallaştırması”. Uluslararası Kafkas Kongresi. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Kocaeli. 26-27 Nisan 2012. s.703-731.

 

Alver, Füsun;  Yolcu, Neslihan (2011). “Türk Basınında Arap Ülkelerindeki Kitle Ayaklanmalarına İlişkin Haberlerin İçerik Analizi”. Uluslararası Orta Doğu Kongresi.  1-2 Kasım 2011. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.  Kocaeli. s.236-340.

 

Alver, Füsun (2011). “Basında Siyasal Liderlerin ve Köşe Yazarlarının Sosyal Haklara İlişkin İletilerinin Analizi”. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III. Bildiriler. 25-26 Ekim 2011. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Kocaeli. Petrol –İş Yayınları. İstanbul.Sayı:116. s.289-338.

 

Alver, Füsun (2009). “Türk Basınında AB’ye Adaylık Açısından Türk Ulusal Kimliğinin Tasarlanması”, Kimlikler Lütfen, Gönül Pultar (der.), ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, III. Kültür Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu: Kimlik ve Kültür, Kültür Araştırmaları Derneği ve Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi. Ankara.  14-17 Haziran 2005. s.295-313.

Alver, Füsun (2009). Die Journalismustheorien im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit in der Türkei". Ilmenau Teknik Üniversitesi İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Enstitüsü, , 4 Şubat 2009, Thüringen, Almanya.

Alver, Füsun (2008). "Journalismus in der Türkei II". Ilmenau Teknik Üniveristesi İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Enstitüsü, , 17 Aralık 2008, Thüringen, Almanya.

Alver, Füsun (2008). "Journalismus in der Türkei I". Ilmenau Teknik Üniveristesi İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Enstitüsü, , 07 Kasım 2008, Thüringen, Almanya.

Alver, Füsun; Akkor Gül, Ayşen   (2007). "Turkish Primary School Teachers and Media Competence". Merz. Medien + Erziehung. Mobil kommunizieren, spielen und lernen, München. No:3, s.53-58.

Alver, Füsun; Pelenk, Aybike (2005).  “Online Siyaset: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Avusturya Siyasal Partilerinin İnternet Sitelerinin Analizi”. Communication and Media Studies In The Process of  Social and Cultural Interaction. I.International Communication Symposium. Kyrgyzstan – Turkish Manas University Publications. Bişkek. No:73, s.339-357.

Alver, Füsun; Gül, Akkor Ayşen (2005). “Çocukların Medya Kullanımı”. II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi: İletişimin Çocuğa Etkisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. İstanbul. 4-6 Nisan 2005. s.265-280.

 

Ulusal Alanda Seçilmiş Yayınlar

 

Alver, Füsun (2015). “Din Sosyolojisi Perspektifinden Din ve Geleneksel ve Yeni Medyada Temsili”. Yayına hazırlayanlar: Mete Çamdereli; Nihal Kocabay Şener; Betül Onay Doğan.  Medya ve Din Tartışmaları. Sempozyum Bildirileri. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları. s.51-55.

 

Alver, Füsun (2014). “Kültürel Çalışmalar Perspektifinde Entegrasyon ile Direnme Arasında Popüler Kültür”. Mustafa Pultar (der.). Kültür Ötesi Bir Gezgin (A Transcultural Wanderer). Gönül Pultar’a Armağan Kitabı. İstanbul: Tetragon Yayınları. s.353-376.

 

Alver, Füsun (2013). “Bilim ve Gazetecilik Alanlarının Karşılaşması ya da Bilimsel Metinlerin Popülerleşmesi”. Şebnem Çağlar (der.). Şövalyelik Mesleği Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları. İstanbul / Konya:  Literatürk Yayınları. s.23-87.  

Alver, Füsun (2012). “Kültürel Çalışmalarda Sosyal Düzenleme Olarak Televizyon Alımlaması ve Yorumcu Cemaat”. Ömer Özer (der.). Haberi Eleştirmek.Araştırma Alanlarına Göre Eleştirel Haber Çalışmaları. Konya: LİTERATÜRK Yayınları. 247-304.

Alver, Füsun (2011). “Eleştirel Kuram Perspektifinden İlk Etkin Alımlayıcı Çalışmaları ve Medya Pedagojisi Çalışmalarına Etkisi”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. İletişim Eğitimi Özel Sayısı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. No:15. Antalya. 49-71.

Alver, Füsun (2011). Gazetecilik Bilimi ve Kuramları. Gazetecilik Kuram Tasarımlarını Türkiye’deki Gazetecilik Sistemi ve Uygulamalarıyla Sınama Denemesi. İstanbul: Kalkeodon Yayınları.

Alver, Füsun (2009). “Kültürel Çalışmalarda Medya Metinlerinin Okunması Sürecinde İzleyicinin Konumlandırılması”. Mustafa Şeker, Tülay Şeker (der.). Terör ve Haber Söylemi.İstanbul: LİTERATÜRK Yayınları. 27-60

Alver, Füsun (2008). “Kapitalist Üretim Sürecinde Irkçılık, Futbol ve Medya”. Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. No: 26, 223-247. Ankara.

Alver, Füsun (2007). Gazeteciliğin Kuramsal Temelleri. Beta Basım A.Ş. İstanbul.

Alver, Füsun (2007). “Halkla İlişkiler Çalışmalarının Gazetecilik Üretim Süreci Üzerindeki Etkileri ve Gazetecilik Etiği”. Pınar Erarslan Yayınoğlu; İdil Sayımer (der.). Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler. Beta A.Ş. 115-144. İstanbul.

Alver, Füsun (2006). “Paul Virilio’nun Dromoloji Kuramına Eleştirel Yaklaşım”. Pınar Erarslan Yayınoğlu; Vedat Demir (der.). İletişim Yansımaları. Altın Kitaplar. 11-38. İstanbul.

Alver, Füsun  (2006). “Doğu / Batı Karşıtlığı Ekseninde Medyada Düşman Tasarımları”. Nesrin Tan Akbulut; Elif Eda Balkaş (der.). Medya Mercek Altında. Beta Basım A.Ş.9-32. İstanbul.

Alver, Füsun  (2006). “Niklas Luhmann”. Gül Batuş, Füsun Alver, Bilal Arık, Barış Çoban, Ünsal Çığ (der.). Kadife Karanlık. II. Cilt. Su Yayınları. 141-171. İstanbul.

Alver, Füsun (2006). “Medya Yetkinliğinin Kuramsal Temelleri”. Kocaeli Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi. Kocaeli Üniversitesi Yayınları. No:7, 9-26. Kocaeli.

Alver, Füsun (2005). “Vilém Flusser'in İnsan İletişimi Kuramının Eleştirel Değerlendirmesi”. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi. Yeditepe Üniversitesi Yayınları. No:2, 10-31. İstanbul.

Alver, Füsun (2004). “Neil Postman'in Çocukluğun Yok Oluş Sürecinde İletişim Teknolojisi Eleştirisinin Eleştirisi”. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Yayınları. No: 2 / 2, 129-141. Ankara.

Alver, Füsun (2004).  “Medya Pedagojisi Çalışmaları”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. No: 2, 1-30. Antalya.

Alver, Füsun (2004). “Informationsvermittlung und Informationsüberlastung im Medienzeitalter”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. No: 3, 104-112. Konya.

Alver Füsun (2003). Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı. Der Yayınları. İstanbul. 

Alver, Füsun (2001). “Alman Basınında Türkler ve Türkiye”. Kurgu Dergisi. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Anadolu Üniversitesi Yayınları. No: 18, 135-155. Eskişehir.

Alver, Füsun (2001). “Deprem Sonrasında Türk Basınında Yunanistan”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları No: 2, 207-218. Kocaeli.

Alver, Füsun (2001).  “İnterkültürel İletişimde Bariyer Problemi ve Bariyerin Aşılması İçin Çözüm Önerileri”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. No:11, 55-70. İstanbul.

Alver, Füsun (2000). “Medya Aracılığıyla Yabancıyla Karşılaşmanın Gerçekliği”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. No: 10, 71-84. İstanbul.

Alver, Füsun (2000). “Sembolik Politika ve Realitenin Medya Aracılığıyla Tasarlanması”. Türkiye Günlüğü. Cedit Yayınları. No:63, 116-120. Ankara.

Alver, Füsun (1998).“Medya ve Bilginin Değiştirilmesi”. Yeni Türkiye. 21.yüzyıl Özel Sayısı   II. Cilt. Yeni Türkiye Medya Hizmetleri Yayınları. No: 20, 1537-1543. Ankara.

Alver, Füsun (1997). “Medya ve Politika”. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. No: 7,  39-52. İstanbul.

Alver, Füsun (1995). “Almanya-Radyo-Televizyon Yayın Birliği ve Uluslar arası Yayıncılık Anlayışı”. Gürsel Öngören (der.). Uluslararası  İletişim. Der Yayınları. 351-379. İstanbul.

Diğer Yayınlar

Alver, Füsun (2006). “Basında Türk Politikacıların Avrupa Birliğine Yaklaşımları”. Akademi İletişim. No.6, 4-11. İstanbul.

Alver, Füsun (2005).  “Avrupa’da Göç Sürecinde Çok Kültürlü Toplum Tasarımı” Akademi İletişim. No:2, 28-33. İstanbul.

Alver, Füsun (2003). “Şehir ve İletişim”. Şehiriçi. No: 1. Kocaeli.

Alver, Füsun (2002). “Medeniyetler Gerçekten Çatışıyor mu?”. Haber. İzmit Ticaret Odası Yayınları.  No: 19, 45-46. Kocaeli.

Alver, Füsun (2001). “Kategorileştirme Söyleminde Medyanın Rolü”. 4. Boyut Dergisi. Medya Söyleminde Öteki Dosyası.  http://www.istanbul.edu.tr/ 4.boyut

Alver, Füsun (1998). “Televizyon Ana Haber Bültenlerinde Siyasal Elit Kullanımı”. BroaDCaST. No: 12, 120-121.İstanbul.

Çeviriler

Alver, Füsun (2006). “Elektronik Çağda Öteki Sevgisi”. "Vilem Flusser ile bir söyleşi. Florian Rötzer. İnternet Adresi: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2030/2.html. Antre Parantez. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. No:1, 26-33. Konya.

Alver, Füsun (2005). “Savaş Algılama Lojistiği Sanatıdır”. http://lists.ffii.org/archive/mails/offen/2002/Jul/0058.html. Heinz-Norbert Jocks’un Paul Virilio ile yaptığı bir söyleşinin çevirisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. No:23, 33-38.  İstanbul.

Alver, Füsun (2005).  “Niklas Luhmann: Sanat Politika Yapmak, Toplumsal Hareketleri Örgütlemek, Protesto Hareketlerini Gerçekleştirmek ya da Alternatif Projeler Yapmak İçin Bir Araçtır”. ttp://www.hgb.leipzig.de/ARTNINE/huber/aufsaetze/luhmann.html. Hans Dieter Huber'in Niklas Luhmann'la sanat üzerine yaptığı bir söyleşinin çevirisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. No: 22, 29-38. İstanbul.

Alver, Füsun (2004). “Seks, Kapitalizm ve Biyolojik Dönüm Noktası”. www.Zumthema.de/ arschiv.“Sex, Kapitalismus und die biologische Wende. Ein Gespräch mit Marie-Luise Angerer”. Zumthema’nın Marie-Luise Angerer ile yaptığı bir söyleşinin çevirisi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi. Kocaeli Üniversitesi Yayınları. No:5, 91-95.  Kocaeli.

Alver, Füsun (2003). “Gerçeklik Odak Noktasında Değildir”. www.sonntagsblatt.de/1996/42/42_ku.htm. Dirk Knipphals ve Christian Schlüter’in Niklas Luhmann ile yaptıkları bir söyleşinin çevirisi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi. Kocaeli Üniversitesi Yayınları. No:4, 151-157. Kocaeli.

Alver, Füsun (1998). “Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda Televizyon Haber Kanalları”. Jochen Zimmer. “Fernsehennachrichten Kanaele für nationale und übernationale Maerkte”. Markus Kriener, Miriam Meckel (der.). Internationale Kommunikation. Frankfurt am Main. 1996. Suhrkamp Verlag. Çeviri. BroaDCaST. No: 15, 40-41. İstanbul.

Alver, Füsun (1993). “Casablanca”. Sinema Yazıları. Meike Winnemuth. Stern. No: 48. Çeviri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları. No: 2, 262-264. İstanbul.

 

Editörlük

 

Kocaeli Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

 

Bilimsel Dergilerde Hakemlik

 

Akdeniz Üniversitesi İletişim Dergisi

Ankara Üniversitesi İletişim Dergisi

Bilişim Teknolojileri Elektronik Dergisi

Erciyes Üniversitesi İletişim Dergisi

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi

Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi

İstanbul AREL Üniversitesi Elektronik İletişim Dergisi

İstanbul Ticaret Üniversitesi E-Journal Of Intermedia Dergisi

İstanbul Üniversitesi İletişim Dergisi

Kocaeli Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Marmara İletişim Dergisi 

TRT Akademi Dergisi

 

 

Konferans / Konferans Çevirisi / Seminer / Panel

Alver, Füsun (2016). “Tez Hazırlarken…”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi. 2 Aralık 2016. Antalya.

 

Alver, Füsun (2016). “Yerel Medyanın Gelişim Eğilimleri”. Anadolu Buluşması. 16 Ocak Basın Onur Günü Paneli. Kocaeli.

 

Alver, Füsun (2015). “Gazetecilik Teorileri”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi. 20 Kasım 2015. Antalya.

 

Alver, Füsun (2013). “Siyasal İletişim Sürecinde Toplumsal Algı Yönetimi”. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği. Kocaeli. 14 Mart  2013.

 

Alver, Füsun (2012). “İletişim Biliminde İçerik Analizi Metodu”. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi. 3 Nisan 2012.İstanbul.

 

Alver, Füsun (2012). “Kültür ve Medya”. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi. 2 Nisan 2012.

Alver, Füsun (2011). “Gazetecilik-Bağımsız Bir Akademik Disiplin mi?”. Martin Löffelholz’un Konferansının Çevirisi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi. 15 Temmuz 2011. Kocaeli.

Alver, Füsun (2009).”Siyasal Seçim Sürecinde Etkin İletişim”. Ataşehir Belediyesi. İstanbul. 5 Aralık.

 Alver, Füsun (2007). “Olağanüstü Durumlarda Gazetecilik”. Medyada Afet Aktörleri ve Söylemi  Paneli. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi. 5 Aralık 2007.Kocaeli.  

Alver, Füsun (2006). “Yazılı Basında Haberlerin İçerik Analizi”. Değerler Eğitim Merkezi Seminer Programı. 1 Nisan. İstanbul.

Alver, Füsun (2005). “Risk Toplumu, Gazetecilik ve Etik”. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi. Kocaeli. 16 Ocak.

Alver, Füsun (2005). “Medya ve Kültür”. AB Sürecinde Türkiye’ye Genç  Bakış. Sosyo-Kültürel Atölye Çalışması Programı. Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi. İstanbul. 23 Temmuz.

Alver, Füsun (2005). “Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim” (Seminer Yöneticisi). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı. Kocaeli. 1 Ekim.

Alver, Füsun (2002). “Haber Üretim Süreci Semineri”. Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksek Okulu. 22 Şubat. Kocaeli.

 

Bilimsel Etkinliklerde Oturum Başkanlığı

 

Alver, Füsun (2016). V. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kongresi.  Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi. Oturum Başkanı. Kocaeli. 26 Mayıs 2016.

 

Alver, Füsun (2016). I. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016). Oturum Başkanı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Autónoma de Madrid Üniversitesi. Madrid. 19-22 Mayıs 2016.  

 

Alver, Füsun (2016). II. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi. Dijital Kültür Oturumu Başkanı.  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi,  Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve  Berlin Beucht Hochschule Medya ve Enformatik Bölümü. Antalya. 20-23 Nisan 2016.

 

Alver, Füsun (2015). Toplumsal ve Kurumsal Çatışmalar, Çözümler Kongresi. Medya Oturumu Başkanı. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksek Okulu.  Düzce. 8-9-10 Ekim 2015.

 

Alver, Füsun (2015). IV. Sosyal Bilimler Kongresi. Oturum Başkanı.  Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kocaeli. 27 Mayıs 2015. 

 

Alver, Füsun (2015). I.Kocaeli Yerel Medya Çalıştayı. Oturum Başkanı. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli. 4 Mart 2015. 

 

Alver Füsun (2014). Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Oturum Başkanı.  Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kocaeli. 23-24 Eylül.

 

Alver, Füsun (2014). I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi. Oturum Başkanı.  Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Florida Uluslar arası Üniversitesi Gazetecilik ve Kitle Medyası Okulu. Kocaeli. 12- 15 Mayıs 2014.

 

Alver, Füsun (2013). I.Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu. Siyasal Kültür ve Medya Oturum Başkanı.  Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi. Antalya. 20- 22 Kasım.

 

Alver, Füsun (2013). Uluslararası Güvenlik Kongresi. Medya ve Güvenlik Oturum Başkanı. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Uluslararası İlişkiler Bölümü. Kocaeli.  8-9 Ekim.  

Alver, Füsun (2012). Uluslararası Kafkas Kongresi. Oturum Başkanı. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Uluslararası İlişkiler Bölümü. Kocaeli. 26-27 Nisan.  

Alver, Füsun (2011). “Kültürel Çalışmalar” Oturumu Başkanı. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. Uluslararası Orta Doğu Kongresi.  Kocaeli. 1 Kasım.

Alver, Füsun (2007).  “Halkla İlişkiler Eğitimi Eğilimleri”. Arama Konferansı (Moderatör). Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi. Kocaeli. 24-25 Ekim.